44. พื้นที่ป่าชายเลน

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าชายเลน”

พื้นที่ป่าชายเลน พบใน 24 จังหวัด จากการสำรวจ ใน พ.ศ. 2561-2562 มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1,538,185 ไร่ ซึ่งเท่ากับ พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดที่พบพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพมากที่สุด คือ จังหวัดพังงา สำหรับป่าชายหาด พบใน 16 จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน 65,841 ไร่ และป่าพรุ พบใน 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน 273,263 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2563ง)

พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ พ.ศ. 2539, 2543, 2547, 2552, 2557, 2561 และ 2562

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2563ง)

ดาวน์โหลดข้อมูล